Biodiversity for Sustainable Bioeconomy | IBD2019
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Biodiversity for Sustainable Bioeconomy | IBD2019

BOOTH & SHOWCASE

ZONE H : H1

Responsible Tourism (Zero Waste Tourism)

หน่วยงาน :

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Tourism Authority of Thailand

เป็นการนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม เคารพความเป็นชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีกระบวนการมุ่งสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน